HP Officejet 4110 - dodatkowa pomoc w rozwiązywaniu problemów

background image

dodatkowa pomoc w rozwi#zywaniu problemów

W celu uzyskania dalszych informacji na temat problemów z instalacj8 naley
zapoznać si' z zawartoBci8 pliku readme. W systemie Windows, plik readme
mona otworzyć klikaj8c przycisk Start na pasku zadaH, a nast'pnie Programy,
Hewlett-Packard, hp officejet 4100 series, Wy wietl plik readme. W systemie
Macintosh, plik readme mona otworzyć klikaj8c dwukrotnie ikon' w folderze
wyBwietlanym w górnym rz'dzie zawartoBci płyty CD-ROM z
oprogramowaniem HP Officejet.

W pliku readme znaleJć mona dalsze informacje dotycz8ce m.in.:

Korzystania z narz'dzia ponownej instalacji po nieudanej instalacji, aby
przywrócić komputer do stanu pozwalaj8cego na ponown8 instalacj'
urz8dzenia HP Officejet.

Korzystania z narz'dzia ponownej instalacji w systemie Windows 98, aby
przywrócić działanie systemu po wyst8pieniu bł'du ”Composite USB
System Driver missing”.
Bł8d ten moe wyst8pić, jeBli urz8dzenie zostanie podł8czone do
komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Po uruchomieniu
narz'dzia ponownej instalacji, uruchom ponownie komputer i zainstaluj
oprogramowanie HP Officejet przed podł8czeniem urz8dzenia
HP Officejet do komputera.

Dalsze informacje mona znaleJć na poniszej witrynie:

www.hp.com/support

zł8cze nr 1 w urz8dzeniu HP Officejet

background image

9

51