HP Officejet 4110 - informacje dodatkowe dotyczące instalacji

background image

informacje dodatkowe dotycz#ce
instalacji

Podczas instalacji oprogramowania HP Officejet wyBwietlanych jest kilka okien.
Powinny zostać wyBwietlone nast'puj8ce okna:

Instalacja

Kopiowanie plików

ProBba o podł8czenie urz8dzenia HP Officejet do Jródła zasilania

Zielony napis OK i zaznaczenie

ProBba o ponowne wł8czenie komputera (nie we wszystkich przypadkach)

Rejestracja

JeBli nie wszystkie powysze okna zostały wyBwietlone, instalacja mogła być
niepoprawna. SprawdJ, czy:

W Nawigatorze HP widocznych jest szeBć ikon (kliknij dwukrotnie ikon'
Nawigator HP na pulpicie).

W oknie dialogowym Drukarki wyBwietlana jest nazwa urz8dzenia
HP Officejet.

W zasobniku systemowym wyBwietlana jest ikona urz8dzenia HP Officejet
wskazuj8ca stan gotowoBci urz8dzenia HP Officejet.

JeBli w Nawigatorze HP nie widać szeBciu ikon, naley zaczekać kilka minut na
ustanowienie poł8czenia mi'dzy urz8dzeniem HP Officejet a komputerem.