HP Officejet 4110 - zamawianie pojemników z tuszem

background image

zamawianie pojemników z tuszem

Posiadaj8c dost'p do Internetu, moesz uzyskać dalsze informacje na
stronach witryny internetowej firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

pojemniki z tuszem

numer katalogowy hp

Pojemnik z czarnym tuszem HP

nr 56, pojemnik z czarnym tuszem 19 ml

Pojemnik z kolorowym tuszem HP
Pojemnik z trójkolorowym tuszem HP

nr 57, pojemnik z tuszem kolorowym 17 ml
nr 28, pojemnik z tuszem kolorowym 8 ml

Zapraszamy do centrum informacyjnego hp officejet

Mona tam znaleJć wszystko, co jest potrzebne, aby w pełni wykorzystać
moliwoBci urz8dzenia HP Officejet.

Wsparcie techniczne

Informacje dotycz8ce zamawiania materiałów eksploatacyjnych

Wskazówki dotycz8ce projektów

Sposoby optymalnego wykorzystania produktu

www.hp.com/support

 2003 Hewlett-Packard Company

Wydrukowano w USA, Meksyku, Niemczech, Singapurze lub Chinach.

*Q1608-90177*

*Q1608-90177*

Q1608-90177