HP Officejet 4110 - indeks

background image

indeks

A

ADF, 9
anulowanie

skanowanie, 24
zaplanowany faks, 27

automatyczne zmniejszanie

faks, 33

automatyczny podajnik

dokumentów, 9

B

biały pasek

czyszczenie, 40

C

centrum dystrybucyjne firmy

HP, 57

czyszczenie

biały pasek, 40
obudowa, 40
pojemniki z tuszem, 43
szyba, 39

D

dane techniczne

fizyczne, 51
zasilanie, 51

data

ustawianie, 35

dopasowanie do strony, 20
dostawa

urz8dzenie HP Officejet, 56

drukowanie

koperty, 11
raport z autotestu, 40
sprawozdania faksu, 28

dzwonienie dystynktywne, 33

E

etykiety

ładowanie, 14

F

faks, 37

anulowanie przekazywania

faksów, 32

anulowanie

zaplanowanego, 27

drukowanie

sprawozdaH, 28

dzwonienie

dystynktywne, 33

kolorowy, 26
kolorowy z panelu

przedniego, 26

menu, 37
nagłówek, 36
odbieranie, 27
odbieranie r'czne, 28
opcje menu ustawieH, 38
planowanie, 27
powtarzanie numerów

zaj'tych lub tych, które nie
odpowiadaj8, 31

przekazywanie faksów, 31
regulacja głoBnoBci, 33
sprawozdania

automatyczne, 28

sprawozdania r'czne, 29
szybkie wybieranie, 26
test, 37
Tryb Korekcji Bł'dów

(ECM), 32

tworzenie indywidualnych

ustawieH szybkiego
wybierania, 34

ustawianie automatycznego

zmniejszania, 33

ustawianie daty i

godziny, 35

ustawianie liczby

dzwonków, 28

ustawienia, 35, 37
usuwanie ustawieH

szybkiego wybierania, 35

wysyłanie za pomoc8

panelu przedniego, 25

zmiana kontrastu, 30
zmiana rozdzielczoBci, 29
zmiana ustawieH, 26
zmiana wygl8du, 29
zmiana Wzorca Sygnału

Dzwonka, 33

folia

wskazówki dotycz8ce

ładowania, 13

zalecane, 9

G

głoBnoBć

regulacja, 33

godzina

ustawianie, 35

gwarancja, 53

rozszerzenie, 59
serwis, 59
warunki, 60

H

HP Officejet

przygotowanie do

wysyłki, 56

I

indywidualne ustawienia

szybkiego wybierania

tworzenie, 34

informacje prawne, 51
instalacja

dodatkowe informacje, 47

K

kartki pocztowe

ładowanie, 13, 14

klawiatura

wprowadzanie tekstu, 36

kod identyfikacji abonenta, 36
kolor

faks, 26
faksowanie z panelu

przedniego, 26

poprawa, 19

konserwacja

czyszczenie białego

paska, 40

czyszczenie obudowy, 40
czyszczenie pojemników

z tuszem, 43

czyszczenie szyby, 39
odgłosy auto-

konserwacji, 45

odgłosy normalne, 45
przywracanie ustawieH

fabrycznych, 44

raport z autotestu, 40
wymiana pojemników

z tuszem, 41

background image

indeks

hp officejet 4100 series

64

wyrównywanie pojemników

z tuszem, 43

kontrast

kolory zdj'cia, 19
zmiana dla faksu, 30

koperty

ładowanie, 11

kopia, 17, 21

dopasowanie do strony, 20
jakoBć, 18
liczba kopii, 18
opcje menu, 21
poprawa, 19
pr'dkoBć, 18
rozjaBnianie i

przyciemnianie, 19

ustawienia, 18, 20
wprowadzenie, 4
zdj'cie, 20
zmiana ustawieH

domyBlnych, 20

zmniejszanie lub

powi'kszanie, 18

L

liczba dzwonków

ustawianie, 28

liczba kopii

ustawianie, 18

linia telefoniczna

wiele numerów, 33

Ł

ładowanie

kartki pocztowe, 13, 14
koperty, 11
oryginał w automatycznym

podajniku (ADF), 9

papier, 9
papier fotograficzny, 12, 14
pojemniki z tuszem, 41
ustawianie rozmiaru

papieru, 15

wskazówki, 13
zmiana rodzaju papieru, 15

M

menu

drukowanie

sprawozdaH, 45

faks, 37
konserwacja, 45
opcje kopiowania, 21
ustawienia faksowania, 38

N

nadruki na koszulki T-shirt

Transfer Iron-On

ładowanie, 14

najlepsza jakoBć

kopiowania, 18

Nawigator HP, 4
normalna jakoBć kopii, 18
numer nie odpowiada

automatyczne

powtarzanie, 31

numer zaj'ty

automatyczne

powtarzanie, 31

numery telefonów, 53
numery telefonów, usługi

pomocy technicznej, 53

O

Obsługa Klientów, 53

witryna internetowa, 53

Obsługa Klientów HP, 53

telefonicznie, 53

odbieranie

faks, 27, 28

odgłosy

auto-konserwacja, 45

opóJnienie komunikatu

ustawianie, 44

oprogramowanie

usuwanie i ponowna

instalacja, 48

oryginały

ładowanie do

automatycznego
podajnika (ADF), 9

P

panel przedni

szybkoBć przewijania

ekranu, 44

ustawianie opóJnienia

komunikatu, 44

wprowadzanie tekstu, 36
wprowadzenie, 3
wysyłanie faksu, 25

papier

ładowanie, 9
ustawianie rozmiaru, 15
wskazówki dotycz8ce

ładowania, 13

zalecane, 9
zmiana domyBlnego

rozmiaru do
kopiowania, 15

zmiana rodzaju, 15

papier do drukarek

atramentowych

ładowanie, 14

papier fotograficzny

ładowanie, 12, 14

papier fotograficzny

102 x 152 mm

ładowanie, 12, 14

papiery HP

wskazówki dotycz8ce

ładowania, 14

parametry fizyczne, 51
planowanie faksu, 27
pocz8tek pracy

przegl8d funkcji

nawigatora, 4

za poBrednictwem

komputera, 4

podajnik papieru

ładowanie, 9

pojemniki

wymiana, 41
wyrównywanie, 43

pojemniki z atramentem,

zobacz pojemniki
z tuszem

pojemniki z tuszem

czyszczenie, 43
obsługa, 41
wymiana, 41
wyrównywanie, 43

pomoc, 1
ponowna instalacja

oprogramowania, 48

poprawa jakoBci kopii, 19
powi'kszanie kopii, 18, 20
powtarzanie

numer zaj'ty lub nie

odpowiada, 31

przegl8d funkcji nawigatora, 4
przekazywanie faksów, 31

anulowanie, 32

przyciemnianie kopii, 19
przywracanie ustawieH

fabrycznych, 44

R

raport z autotestu, 40
regulacja

głoBnoBć dla faksu, 33

robocza jakoBć kopii, 18
rozdzielczoBć

zmiana dla faksu, 29

rozjaBnianie kopii, 19

background image

indeks

instrukcja obsługi

65

rozmiar papieru, zmiana

rozmiaru do
kopiowania, 15

rozwi8zywanie problemów

usuwanie i ponowna

instalacja
oprogramowania, 48

S

skanowanie

za pomoc8 panelu

przedniego, 23

zatrzymywanie, 24

sprawozdania

autotest, 40
drukowanie, 28
tworzenie automatycznie

dla faksów, 28

tworzenie r'cznie dla

faksu, 29

szyba

czyszczenie, 39

szybkie wybieranie, 26

tworzenie indywidualnych

ustawieH, 34

usuwanie ustawieH, 35

szybkoBć przewijania

ustawianie, 44

T

tekst

poprawa, 19
wpisywanie z panelu

przedniego, 36

Tryb Korekcji Bł'dów

(ECM), 32

U

usługi wsparcia

technicznego, 53

ustawienia

faks, 35, 37
kopia, 18, 20
menu, 38
opóJnienie komunikatu, 44
szybkoBć przewijania, 44

ustawienia domyBlne

przywracanie, 44

ustawienia fabryczne

przywracanie, 44

W

wprowadzenie

kopiowanie, 4
panel przedni, 3

wyrównywanie pojemników

z tuszem, 43

wysyłanie

anulowanie przekazywania

faksów, 32

kolorowego faksu z panelu

przedniego, 26

kolorowy faks, 26
przekazywanie faksów, 31

Wzorzec Sygnału

Dzwonka, 33

Z

zamawianie pojemników

z tuszem, 68

zasilanie

dane techniczne, 51

zasobnik wyjBciowy, 11
zatrzymywanie

skanowanie, 24
zaplanowany faks, 27

zdj'cia

kopia, 20
poprawa jakoBci kopii, 19

zmniejszanie kopii, 18, 20
zwrot HP Officejet do

serwisu, 59

background image

hp officejet 4100 series

indeks

66