HP Officejet 4110 - wskazówki dotyczce ładowania pozostałych rodzajów papieru do podajnika

background image

wskazówki dotycz#ce ładowania pozostałych rodzajów
papieru do podajnika

Ponisza tabela zawiera wytyczne dotycz8ce ładowania okreBlonych rodzajów
papieru i folii. Aby uzyskać najlepszy efekt, po kadej zmianie rodzaju lub
rozmiaru papieru ustaw ponownie parametry papieru. Dalsze informacje na ten
temat mona znaleJć w sekcji ustawianie rodzaju papieru na str. 15.

Uwaga: W przypadku drukowania z urz8dzenia HP OfficeJet nie zaleca
si' stosowania noBników Papier Fotograficzny HP oraz Papier
Fotograficzny HP, Błyszcz8cy o rozmiarze 102 na 152 mm. Do drukowania
zdj'ć uywaj Papieru Fotograficznego HP do Codziennego Uytku.
Aby uzyskać najlepsz8 jakoBć drukowanego zdj'cia, uyj Papieru
Fotograficznego HP Premium Plus.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 3

14

papier

wskazówki

Papiery HP

• HP Premium Inkjet Paper: ZnajdJ szar8 strzałk' na tylnej stronie

arkusza, a nast'pnie umieBć go stron8 z symbolem strzałki ku górze.

• HP Premium Paper i Papier Fotograficzny HP Premium Plus: Załaduj

stron8 błyszcz8c8 (słu8c8 do druku) skierowan8 ku dołowi.
(Aby zapobiec zwijaniu si' arkuszy, papier fotograficzny przechowuj
zamkni'ty w oryginalnym opakowaniu, a do chwili jego uycia).
W podajniku naley zawsze umieBcić najpierw co najmniej pi'ć
arkuszy zwykłego papieru, a nast'pnie na nim kłaBć papier
fotograficzny.

• Folia HP Premium Inkjet Transparency Film: UmieBć foli' w taki sposób,

aby biały pasek (ze strzałkami i logo HP) znajdował si' u góry i jako
pierwszy wchodził do podajnika.

• Nadruki na koszulki HP Inkjet T-shirt Transfer Iron-On: Przed uyciem

wyprostuj dokładnie arkusz; nie ładuj zwini'tych arkuszy.
(Aby zapobiec zwijaniu si' arkuszy, papier do nadruków przechowuj
zamkni'ty w oryginalnym opakowaniu, a do chwili jego uycia).
R'cznie ładuj pojedyncze arkusze stron8 niezadrukowan8 ku dołowi
(niebieskim paskiem do góry).

• Papier Fotograficzny HP na Kartki Pocztowe, Matowy, Papier

Fotograficzny HP na Kartki Pocztowe, Błyszcz8cy oraz Papier HP
Filcowy na Kartki Pocztowe: Załaduj mały stos kartek pocztowych HP,
wsuwaj8c je do oporu stron8 do druku skierowan8 ku dołowi.

Etykiety
(tylko drukowanie)

• Uywaj zawsze arkuszy o formacie letter lub A4 przeznaczonych dla

drukarek atramentowych HP (np. etykiet Avery Inkjet Labels) i sprawdJ,
czy nie s8 starsze ni dwa lata.

• Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie były ze sob8 sklejone.
• UmieBć stos arkuszy w podajniku na zwykłym papierze, stron8 do

druku skierowan8 ku dołowi. Nie wkładaj etykiet arkusz po arkuszu.

Kartki pocztowe (tylko
drukowanie)

Włó stos kartek do podajnika stron8 do druku ku dołowi, wsuwaj8c go
a do oporu. UmieBć kartki pocztowe po prawej stronie podajnika i dosuH
prowadnic' szerokoBci papieru do lewej kraw'dzi kart.

Papier fotograficzny
102 x 152 mm (tylko
drukowanie)

Włó papier fotograficzny do podajnika stron8 do druku skierowan8 ku
dołowi, wsuwaj8c go do oporu. UmieBć papier fotograficzny dłusz8
kraw'dzi8 przy prawej stronie podajnika głównego i dosuH prowadnic'
szerokoBci do dłuszej kraw'dzi papieru fotograficznego. JeBli uywany
papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go zakładkami
skierowanymi do zewn8trz.

background image

instrukcja obsługi

ładowanie oryginałów i papieru

15