HP Officejet 4110 - ustawianie rozmiaru papieru

background image

ustawianie rozmiaru papieru

W urz8dzeniu HP Officejet mona stosować papier o formacie Letter, Legal lub
A4. Poniej opisano sposób ustawiania rozmiaru papieru do kopiowania.

1

NaciBnij przycisk Kopiuj, a zostanie wyBwietlona opcja Kopiuj Rozmiar
Papieru.

2

Naciskaj przycisk

, dopóki nie pojawi si' odpowiedni rozmiar

papieru.

3

NaciBnij przycisk Enter, aby wybrać wyBwietlany rozmiar papieru.

Aby unikn8ć blokady papieru, cz'sto usuwaj kartki z zasobnika wyjBciowego.
PojemnoBć zasobnika wyjBciowego jest uzaleniona od rodzaju uywanego
papieru oraz iloBci atramentu. Dalsze informacje na temat pojemnoBci zasobnika
wyjBciowego mona znaleJć w sekcji informacje techniczne na str. 51.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 3

16

background image

4

17