HP Officejet 4110 - ładowanie papieru 

background image

ładowanie papieru

Poniej przedstawiono podstawowy sposób ładowania papieru. Podczas
ładowania niektórych rodzajów papieru, folii, kartek pocztowych i kopert
naley przestrzegać okreBlonych zasad post'powania. Po zapoznaniu si' z
ponisz8 procedur8, zajrzyj do sekcji wskazówki dotycz#ce ładowania
pozostałych rodzajów papieru do podajnika na str. 13, ładowanie papieru
fotograficznego 102 x 152 mm na str. 12, ładowanie kopert na str. 11 oraz
ładowanie kartek pocztowych na str. 13.

automatyczny
podajnik
dokumentów (ADF)

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 3

10

Aby uzyskać najlepszy efekt, po kadej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru
ponownie ustaw parametry papieru. Dalsze informacje na ten temat mona
znaleJć w sekcji ustawianie rodzaju papieru na str. 15.

ładowanie papieru do podajnika

1

OpuBć podajnik papieru i wysuH jego przedłuenie.

2

WysuH prowadnic' reguluj8c8 szerokoBć w lewo do oporu.

3

Postukaj stosem arkuszy o płask8 powierzchni' w celu wyrównania
kraw'dzi, a nast'pnie sprawdJ, czy:
– papier nie jest podarty, zakurzony, pomarszczony, a jego brzegi nie s8

zagi'te;

– wszystkie arkusze w stosie s8 tego samego rozmiaru i rodzaju, chyba

e wykorzystywany jest papier fotograficzny.

4

UmieBć papier w podajniku stron8 do druku skierowan8 ku dołowi i wsuH
go do oporu. Aby unikn8ć zginania papieru uwaaj, aby nie wsun8ć go
zbyt gł'boko, ani zbyt mocno. Uywaj8c papieru firmowego, wkładaj go
nagłówkiem do przodu.
Nie naley wkładać zbyt duej ani zbyt małej iloBci papieru. SprawdJ,
czy stos papieru zawiera kilkanaBcie arkuszy, a jednoczeBnie nie wykracza
poza górn8 kraw'dJ prowadnicy reguluj8cej szerokoBć arkusza.

5

PrzesuH prowadnic' szerokoBci papieru, a zatrzyma si' na kraw'dzi
arkusza. SprawdJ, czy stos papieru ley płasko w podajniku i mieBci si'
pod wyst'pem prowadnicy reguluj8cej szerokoBć arkusza

background image

instrukcja obsługi

ładowanie oryginałów i papieru

11

6

WysuH przedłuenia zasobnika wyjBciowego.