HP Officejet 4110 - ładowanie kopert 

background image

ładowanie kopert

Aby drukować na kopertach przy uyciu urz8dzenia HP Officejet, naley
skorzystać z funkcji drukowania w oprogramowaniu. Nie naley uywać kopert
błyszcz8cych, wytłaczanych ani kopert wyposaonych w okienka lub metalowe
zamkni'cia. W podajniku papieru mona umieBcić jedn8 lub kilka kopert.

1

UsuH cały papier z podajnika.

2

UmieBć kopert' w podajniku zamkni'ciami do góry i do lewej (stron8 do
druku skierowan8 ku dołowi), wsuwaj8c j8 do oporu.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 3

12

3

DosuH prowadnic' szerokoBci papieru do kraw'dzi kopert.
Uwaaj, aby nie zagi8ć koperty.
Ładuj8c kilka kopert, sprawdJ, czy mieszcz8 si' one w podajniku (nie
naley go przepełniać).
Informacje dotycz8ce sposobu formatowania tekstu drukowanego na
kopertach mona znaleJć w plikach Pomocy uywanego edytora tekstu.