Pomoc usługi HP Officejet 4110

background image

hp officejet

4100 series

all-in-one

instrukcja obsługi

background image

 Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Wszelkie prawa zastrzeone.
Kopiowanie, powielanie i tłumaczenie
fragmentów niniejszego dokumentu
na inny j'zyk bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody od firmy
Hewlett-Packard Company jest
zabronione.
Niniejszy produkt wykorzystuje
technologi' PDF firmy Adobe, w której
zastosowano kompresj' LZW o
numerze patentowym U.S. Patent
4,558,302.

Elementy oprogramowania -
Copyright  1989-2003 Palomar
Software Inc. Urz8dzenie HP Officejet
4100 Series wykorzystuje technologi'
sterowników drukarki licencjonowan8
przez firm' Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple oraz logo Apple, Mac oraz
logo Mac, Macintosh oraz Mac OS s8
znakami handlowymi firmy Apple
Computer, Inc., zarejestrowanymi w
USA i innych krajach.
Numer publikacji: Q1608-90177
Edycja pierwsza: czerwiec 2003
Wydrukowano w USA, Meksyku,
Niemczech, Singapurze lub Chinach.

Windows

?

, Windows NT

?

, Windows

ME

?

, Windows XP

?

, oraz Windows

2000

?

s8 zastrzeonymi w USA

znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation.-

Intel

?

oraz Pentium

?

s8 zastrzeonymi

znakami handlowymi firmy Intel
Corporation.

informacja

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mog8 ulec zmianie bez
powiadomienia i nie stanowi8
zobowi8zania ze strony firmy Hewlett-
Packard Company.

Firma Hewlett-Packard nie ponosi
odpowiedzialno ci za ewentualne
bł!dy zawarte w niniejszym
dokumencie ani nie udziela
jakiejkolwiek gwarancji ani r!kojmi
dotycz#cej niniejszego materiału, w
tym r!kojmi przydatno ci do celów
handlowych i do okre lonego celu.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialnoBci za szkody
przyczynowe lub nast'pcze zwi8zane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania,
lub korzystania z niniejszego
dokumentu i opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Informacje prawne
znajduj8 si' w sekcji “Informacje
techniczne” niniejszej instrukcji.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniej. W razie
zaistnienia w8tpliwoBci naley si'
skonsultować si' z prawnikiem.
• Pisma i dokumenty urz'dowe:

- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- ZaBwiadczenia o słubie

wojskowej

- Identyfikatory, karty i insygnia

• Znaczki urz'dowe:

- Znaczki pocztowe
- K artki ywnoBciowe

• Czeki i weksle wystawione na

agencje rz8dowe

• Banknoty, czeki podróne lub

przekazy pieni'ne

• K wity depozytowe
• Dzieła chronione prawem

autorskim

informacje dotycz#ce
bezpiecze'stwa

Ostrze)enie! Aby
unikn8ć poaru lub
poraenia pr8dem, nie
naley wystawiać
produktu na działanie
deszczu ani wilgoci.

Korzystaj8c z produktu naley zawsze
przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeHstwa, w celu zmniejszenia
ryzyka obraeH na skutek działania
ognia lub poraenia elektrycznego.

Ostrze)enie! Ryzyko
poraenia pr8dem

1

Przeczytaj ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje znajduj8ce
si' na plakacie instalacyjnym.

2

Podł8czaj8c urz8dzenie do
Jródła zasilania korzystaj tylko
z gniazd z uziemieniem. JeBli nie
wiesz, czy gniazdo jest
uziemione, zapytaj
wykwalifikowanego elektryka.

3

Przestrzegaj wszystkich zaleceH
i wskazówek umieszczonych na
produkcie.

4

Przed czyszczeniem odł8cz
urz8dzenie od gniazda
Bciennego.

5

Nie umieszczaj produktu w
pobliu wody ani nie korzystaj
z niego mokrymi r'kami,
w mokrej odziey.

6

UmieBć produkt na stabilnej
powierzchni.

7

Ustaw produkt w bezpiecznym
miejscu, gdzie nikt na nie
nadepnie, nie potknie si' na
przewodzie, a przewód nie
zostanie uszkodzony.

8

JeBli produkt nie działa
prawidłowo, zajrzyj do pomocy
ekranowej Rozwi8zywanie
problemów.

9

Cz'Bci wewn8trz urz8dzenia nie
mog8 być naprawiane ani
wymieniane przez uytkownika.
Wykonywanie czynnoBci
serwisowych naley zlecać
wykwalifikowanemu
personelowi.

10 Korzystaj z urz8dzenia

w pomieszczeniu o dobrej
wentylacji.

Logotypy Adobe i Acrobat
s8 znakami handlowymi
firmy Adobe Systems
Incorporated
zastrzeonymi lub nie w
Stanach Zjednoczonych
oraz/lub innych krajach.

background image

iii